Regulamin serwisu Optywie.pl

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu optywie.pl – zwanego dalej Serwisem.
 2. Treści zamieszczane w Serwisie są dostępne dla użytkowników, przy czym z  pełnego zasobu Serwisu mogą korzystać jedynie osoby zalogowane.
 3. Serwis umożliwia przechowywanie danych zgromadzonych przez Użytkowników.
 4. Serwis nie administruje zgromadzonymi informacjami (nie wybiera ani nie modyfikuje przekazywanych informacji), a także nie inicjuje przekazu danych ani nie wpływa na wybór jego odbiorcy.
 5. Dostęp oraz korzystanie z treści Serwisu jest bezpłatny.
 6. Dostęp do Serwisu wymaga:
  a) posiadania odpowiedniego urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową
  b) w przypadku zalogowanych Użytkowników posiadania konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.

§2

DEFINICJE.

 1. Administrator – admin@optywie.pl
 2. Konto – przestrzeń w Serwisie wydzielona dla Użytkownika optywie.pl. W ramach indywidualnie stworzonego konta zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika Serwisu. W ramach Serwisu każdy  Użytkownik może posiadać jedno Konto.
 3. Regulamin – zbiór zasad regulujących funkcjonowanie Serwisu optywie.pl.
 4. Serwis –  serwis prowadzony w domenie optywie.pl będący internetowa platformą komunikacyjną przeznaczoną do bieżącej wymiany informacji, opinii i komentarzy.
 5. Użytkownik Serwisu – osoba zarejestrowana w Serwisie.

§3

REJESTRACJA W SERWISIE.

 1. Zarejestrować się w Serwisie mogą tylko osoby fizyczne, które ukończyły 15 lat.
 2. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz, podając co najmniej: nazwę użytkownika (login), adres e-Mail  oraz hasło, a także zaakceptować Regulamin, oraz  dokonać aktywacji  linku przesłanego na wskazany w rejestracji adres e-Mail.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu po zalogowaniu, czyli podaniu loginu i hasła.
 4. Dokonanie aktywacji kończy proces rejestracji. W momencie dokonania skutecznej i prawidłowe rejestracji następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Każdy zarejestrowany Użytkownik posiada własne konto. Informacje na Koncie Użytkownik może modyfikować oraz na bieżąco uzupełniać.
 6. Użytkownik ma wgląd do informacji jawnych dotyczących kont innych Użytkowników.

§4

PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU.

 1. Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie samodzielnie wybrane informacje czy wiadomości, a także dodawać na bieżąco własne komentarze.
 2. Każda informacja czy wiadomość umieszczana jest w Serwisie i przedstawiana do oceny i opinii pozostałych Użytkowników.
 3. Użytkownik może oddać na daną wiadomość bądź informację jeden głos. Lista osób głosujących umieszczana jest na właściwej liście.
 4. Użytkownicy mogą skomentować dowolną wiadomość bądź informację oraz odpowiadać na zamieszczone komentarze.

§5

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU.

 1. Zakazane jest zamieszczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 2. Podejmowane przez Użytkowników w ramach Serwisu działania powinny być zgodne z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane w Serwisie treści.
 4. Treści Użytkowników nie mogą mieć charakteru reklamowego.
 5. Treści tworzone przez Użytkowników powinny być czytelnie zredagowane, nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, a także praw osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
  1. wypowiedzi wulgarnych czy obraźliwych,
  2. treści drastycznych i propagujących przemoc, treści nawołujących do szerzenia nienawiści czy rasizmu,
  3. treści naruszających dobra osobiste,
  4. treści naruszających prawa autorskie osób trzecich,
  5. treści o charakterze pornograficznym.
 6. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie linków do stron internetowych zawierających treści, o których mowa w pkt. 4 i 5.
 7. Użytkownik poprzez zamieszczenie danych, komentarzy czy innych treści w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Administratora (na potrzeby prowadzenia Serwisu).
 8. Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie i korzystanie z serwisu.
 9. Użytkownik może zamieszczać w serwisie wyłącznie zdjęcia, do których publikacji posiada odpowiednie prawa.

§6

ROLA ADMINISTRATORA SERWISU

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za zamieszczane przez Użytkowników treści.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane - o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych.
 3. Administrator, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia bądź uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych niezwłocznie uniemożliwi dalszy do nich dostęp. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony w drodze komunikatu e-Mail o podjętych przez Administratora krokach.
 4. W uzasadnionych przypadkach Administrator może usunąć treści wraz z komentarzami, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie w jakikolwiek sposób narusza postanowienia Regulaminu. Przy czym Administrator nie ma obowiązku bieżącej weryfikacji zamieszczanych treści.
 5. W uzasadnionych przypadkach Administrator może usunąć bądź zredagować treści Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie narusza Regulamin, z zastrzeżeniem pkt.6.
 6. W uzasadnionych przypadkach Administrator może dokonać tzw. czasowej blokady konta Użytkownika, tj. uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z Serwisu. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli Użytkownik swoim działaniem narusza postanowienia Regulaminu. O czasowej blokadzie konta Użytkownik jest informowany niezwłocznie - w drodze stosownego komunikatu    e-Mail.
 7. Administrator zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn technicznych bądź innych, niezależnych przyczyn.

§7

OCHRONA PRYWATNOŚCI.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest administrator admin@optywie.pl .
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celu świadczenia usług w ramach Serwisu oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych. W tym zakresie każdy Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy przetwarzanie to ma związek z prawnie usprawiedliwionymi celami i działalnością realizowaną przez Administratora, albo gdy przetwarzanie ma związek z działalnością marketingową.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom oraz organom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane  Użytkownika mogą być ponadto udostępniane za zgodą Użytkownika innym Użytkownikom Serwisu
 6. Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie. Dane te nie są udostępniane osobom nieupoważnionym oraz chronione są przed ich przypadkowym ujawnieniem albo utratą oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją - poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

§8

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu
 2. Reklamacje można zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości na adres e-Mail: admin@optywie.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności: wskazanie nazwy Użytkownika, adres e-Mail przypisany do Konta, a także krótki i rzeczowy opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Administrator może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o dalsze uzupełnienie reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni - od daty otrzymania przez prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wszelkie wymagane elementy i niewymagającej dodatkowego uzupełnienia).
 5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na wskazany adres e-Mail.

§9

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU.

 1. Użytkownik może w każdym momencie (bez zachowania okresu wypowiedzenia) rozwiązać umowę na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć w formie elektronicznej, poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-Mail: admin@optywie.pl bądź poprzez skorzystanie z właściwego formularza kontaktowego.
 3. Serwis może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w sytuacji gdy:

a)    Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu,

b)    Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, niepełne bądź nieaktualne, albo podał dane innych osób.

 1. W innych niż wskazane w powyższym pkt. 3 sytuacjach Serwis uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W Takim przypadku Użytkownik otrzyma oświadczenie o rozwiązaniu umowy w drodze wiadomości e-Mail.
 2. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta Użytkownika. Usunięcie Konta nie powoduje jednak usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił dotychczas w Serwisie.
 3. Serwis, w przypadku złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 3  nie ma obowiązku usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści i oddanych przez niego głosów.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin jest udostępniany powszechnie na stronie internetowej Serwisu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Administrator poinformuje o tym:

a)    poprzez ogólnie dostępne ogłoszenie na stronie internetowej Serwisu,

b)    poprzez wysłanie stosownej treści komunikatu e-Mail do Użytkowników Serwisu z prośbą o akceptację wprowadzonych zmian.

 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie oraz przesłania komunikatu o zmianach do Użytkowników.
 2. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy na zasadach określonych w §9 pkt 1 i 2 Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa,  w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.